Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, součástí každé kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu E-Shop Harley-Davidson Brno mezi Prodávajícím, společností MOTOCYKLY BRNO spol. s r.o., IČ: 26910659, se sídlem Brno, Břenkova 191/20, PSČ 613 00, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44821, na straně jedné, a Kupujícím, na straně druhé.  VOP upravují vzájemná práva a povinnosti těchto smluvních stran, pokud mezi nimi nebylo výslovně kupní smlouvou ujednáno jinak.

ČLÁNEK 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ     

                                                                  

Prodávajícím se rozumí společnost MOTOCYKLY BRNO spol. s r.o., IČ: 26910659, se sídlem Brno, Břenkova 191/20, PSČ 613 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44821, telefonní kontakt: 607594360  email: info@harley-davidson-brno.cz

Kupujícím se rozumí zájemce o koupi Zboží nabízeného Prodávajícím, a to s ohledem na platnou právní úpravu -  Kupující, který je Spotřebitelem, anebo Kupující, který je Podnikatelem.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele je za podnikatele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouvou uzavřenou distančním způsobem (dále také jen „kupní smlouva“) je kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu E-Shop Harley-Davidson Brno (dále také jen „e-shop“), který je provozovaný Prodávajícím a umístěný na internetové adrese http://harley-davidson-brno.cz/eshop/.

Zbožím jsou výrobky prezentované a nabízené ke koupi v e-shopu. Těmi je zejména oblečení, helmy, boty, moto díly a další příslušenství.

Kupující vystavením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a Reklamačním řádem, který je jejich nedílnou součástí, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. VOP i Reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavírané distančním způsobem.

Tyto VOP jsou veřejně přístupné na internetové adrese e-shopu Prodávajícího.

                                                                                                                                

ČLÁNEK 2.

OBJEDNÁVKA

 1. Objednávku zboží Kupující provede vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na internetových stránkách e-shopu nebo vyplněním registračního formuláře za účelem vytvoření si zákaznického účtu e-shopu, či přihlášením se do již vytvořeného zákaznického účtu a následného provedení objednávky zboží dle pokynů e-shopu.
 2. Objednávka musí obsahovat všechny objednávkovým nebo registračním formulářem vyžadované informace a dostatečnou specifikaci zboží, způsob platby a způsob odběru, jinak má objednávka vady a Prodávající je oprávněn ji odmítnout. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v objednávce. Údaje uvedené Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné. 
 3. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, ve kterém byly Prodávajícímu doručeny.

ČLÁNEK 3.

UZAVÍRÁNÍ SMLUV

 1. Prezentace zboží v e-shopu není nabídkou k uzavření smlouvy, tou je až objednávka Kupujícího doručená Prodávajícímu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Prodávající potvrdí obdržení objednávky Kupujícímu Spotřebiteli neprodleně a Kupujícímu Podnikateli nejpozději následující pracovní den po jejím doručení, a to na Kupujícím zadaný e-mail v objednávce, jinak se má za to, že objednávku Prodávající nepřijal. Prodávající je oprávněn nepřijmout objednávku v případě, že se jedná o Zboží označené pojmem „Momentálně nedostupné“ a zboží již nelze dodat, o čemž Prodávající zákazníka informuje a vrátí Kupujícímu kupní cenu, pokud ji již zaplatil.
 3. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na e-mail Kupujícího zadaný v objednávce. Před podáním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které byly do objednávky vloženy, včetně možnosti Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 4. Pokud se e-mail potvrzující objednávku Kupujícího vrátí zpět na Internetový obchod Prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy Kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb), bude se Prodávající pokoušet opakovaně odeslat e-mail potvrzující objednávku Kupujícímu. V případě, že se nepodaří Kupujícího kontaktovat emailem do pěti pracovních dnů ode dne doručení objednávky Kupujícího Prodávajícímu, považuje se objednávka Kupujícího za zrušenou.
 5. Prodávající uvádí tato sdělení před uzavřením kupní smlouvy distančním způsobem se Spotřebitelem:
 1. ceny Zboží jsou v Internetovém obchodě E-Shop Harley-Davidson Brno provozovaném Prodávajícím uváděny bez DPH, včetně DPH, a dále včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 2. poučení o právu na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůty a postupy pro uplatnění tohoto práva jsou upraveny v čl. 6 těchto VOP;
 3. smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího;
 4. vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodejna@harley-davidson-brno.cz, případně se Kupující může se svou stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

ČLÁNEK 4.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. V e-shopu jsou uvedeny vždy aktuální a platné ceny Zboží.
 2. Výše daně z přidané hodnoty bude stanovena dle platných a účinných daňových předpisů na území České republiky.
 3. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu včas ve sjednané lhůtě dle vybraného způsobu platby na internetových stránkách.
 4. Kupující uhradí kupní cenu buď bankovním převodem spolu s uvedením čísla objednávky či čísla kupní smlouvy ve sjednané lhůtě splatnosti nebo hotově při převzetí Zboží v prodejně Prodávajícího nebo hotově při převzetí zboží od dopravce. Způsob platby si Kupující vybere při učinění objednávky.
 5. Kupní cena je považována za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na bankovní účet Prodávajícího, uhrazením dopravci při převzetí zboží či uhrazením v prodejně Prodávajícího.
 6. Prodávající vystavuje ohledně plateb Kupujícího daňový doklad (fakturu), kterou předá Kupujícímu při osobním odběru Zboží, v případě přepravy Zboží prostřednictvím dopravce společně s dodaným Zbožím nebo odesláním na e-mail Kupujícího, případně prostřednictvím poštovních služeb při doručení Zboží Kupujícímu.
 7. Kupující je do zaplacení kupní ceny povinen neprodleně informovat Prodávajícího o změnách veškerých skutečností týkajících se jeho podnikatelské činnosti, zejména těch, které jsou uvedeny v obchodním rejstříku. Rovněž je povinen jej okamžitě informovat o tom, že proti němu bylo zahájeno konkursní řízení, nebo že vstoupil do likvidace, anebo že proti němu je veden výkon rozhodnutí.

ČLÁNEK 5.

DODACÍ PODMÍNKY

 1. Je-li Prodávající povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.
 2. Kupující je oprávněn si zvolit, mezi osobním odběrem nebo dodáním zboží prostřednictvím  dopravce navrženého Prodávajícím, pokud není dohodnuto jinak. Cena za přepravu bude Kupujícímu sdělena Prodávajícím předem a následně účtována ve faktuře vedle kupní ceny z odebraného Zboží.
 3. Má-li být Zboží dodáno Kupujícímu prostřednictvím dopravce, dopravce zboží Kupujícímu předá za podmínky, že je Zboží již uhrazeno bankovním převodem na účet Prodávajícího nebo hotově dopravci při dodání Zboží. V případě, že si smluvní strany ujednají osobní odběr Zboží v prodejně Prodávajícího, Prodávající Zboží Kupujícímu předá až po zaplacení kupní ceny. Převzetím Zboží se Kupující stává jeho vlastníkem.
 4. Má-li Prodávající Zboží odeslat, odevzdá Zboží Kupujícímu Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího Podnikatele a umožní Kupujícímu Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. K odevzdání Zboží Kupujícímu Spotřebiteli dojde v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.
 5. Nebezpečí škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího odevzdáním Zboží Kupujícímu.
 6. Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
 7. Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí jej Prodávající podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající Zboží pro přepravu.
 8. Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě Zboží mohou upravovat přepravní podmínky  přepravce (PPL).

ČLÁNEK 6.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

 1. Zboží jako je oblečení, boty a helmy, které si objedná Kupující Spotřebitel prostřednictvím e-shopu, může ve skutečnosti vypadat jinak, než je popsáno na internetových stránkách e-shopu (velikost/barva). Takové zboží si může Kupující Spotřebitel vyměnit za jinou barvu nebo velikost. V takovém případě Kupující Spotřebitel musí bez zbytečného odkladu po obdržení objednaného zboží, nejpozději do 14 dní od převzetí Zboží kontaktovat Prodávajícího na emailové adrese prodejna@harley-davidson-brno.cz nebo na tel. +420 724 215 834 s informací, jaké zboží Kupující Spotřebitel obdržel (model/barva/velikost) a za jaké zboží jej chce Kupující Spotřebitel vyměnit (požadovaná barva/velikost). Na základě vzájemné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím Spotřebitelem Kupující Spotřebitel nepoužité a nepoškozené zboží donese přímo na prodejnu Prodávajícího (adresa uvedená výše) nebo jej odešle na adresu prodejny Prodávajícího zabalené v obalu, ve kterém bylo Kupujícímu Spotřebiteli doručeno nebo do nového obalu a zároveň ke zboží přiloží originál faktury spolu s informací za jaké zboží (model/velikost/barva) chce Kupující Spotřebitel zboží vyměnit (případně výtisk e-mailové komunikace mezi Kupujícím Spotřebitelem a Prodávajícím). Takto připravenou zásilku s označením „VÝMĚNA ZBOŽÍ“ Kupující Spotřebitel zašle prostřednictvím České pošty, s. p. jako „Doporučený balík“ nebo „Doporučená zásilka“, a to nejpozději do 14 dní od jeho převzetí na adresu: MOTOCYKLY BRNO spol. s r.o., Křižíkova 68d, 612 00 Brno – Královo Pole, Česká republika. Zboží bude po doručení na adresu prodejny Prodávajícího vyměněno za požadovanou barvu resp. velikost a zasláno zpět Kupujícímu Spotřebiteli.

ČLÁNEK 7.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, a pokud jde o:
 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží;
 2. kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.
 1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je Kupující Spotřebitel povinen o svém odstoupení informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem dle čl. 9. VOP). Před uplynutím příslušné lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku postačí odeslat či předat Prodávajícímu odstoupení od smlouvy.
 2. Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, Zboží, které od Prodávající obdržel, a to na své náklady. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Kupující Spotřebitel odešle Zboží zpět Prodávajícímu před uplynutím 14 dnů.
 3. Kupující Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.
 4. Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem. Pokud Kupující Spotřebitel si zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu Spotřebiteli tyto náklady ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Kupující Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. V případě odstoupení Kupujícího Spotřebitele od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží tento Kupující Spotřebitel.

ČLÁNEK 8.

DALŠÍ USTANOVENÍ

 1. Veškeré osobní údaje, které Kupující Prodávajícímu poskytne, jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou distribuce či platebního styku týkající se objednaného Zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Prodávající postupuje tak, aby Kupující neutrpěl újmu na svých právech. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem plnění smlouvy a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou právní úpravou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je provozovatelem e-shopu a zároveň správcem osobních údajů Kupujícího ve smyslu tohoto zákona.
 3. Kupující dobrovolně poskytuje své osobní údaje nezbytně nutné pro zahájení smluvního vztahu s Prodávajícím. Osobní údaje zákazníků zabezpečuje Prodávající proti zneužití.
 4. Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to na základě písemné žádosti, Prodávající je povinen této žádosti vyhovět.
 5. Kupující Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy dle § 20d zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Oprávněným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

ČLÁNEK 9

DORUČOVÁNÍ

 1. Pokud VOP nebo dohoda stran nestanoví jinak, strany si pro doručování písemností zvolily jako formu doručování poštovní službu doporučeně s dodejkou. Pro účely Kupní smlouvy se za doručenou považuje písemnost třetím dnem po jejím prokazatelném odeslání na adresu prodejny Prodávajícího Motocykly Brno spol. s r.o., Křižíkova 68d, 612 00 Brno – Královo Pole, Česká republika nebo Kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři a doručením do sféry adresáta. V případě, že adresát zásilky odmítne tuto bezdůvodně převzít, má se za to, že zásilka byla doručena dnem, kdy byla bezdůvodně odmítnuta. Za řádné doručení se považuje také doručování prostřednictvím elektronické komunikace na dálku s elektronickým potvrzením doručení druhou stranou (emailová komunikace) na emailovou adresu Prodávajícího: prodejna@harley-davidson-brno.cz nebo Kupujícího, nebo osobně kteroukoli smluvní stranou nebo jejím zástupcem oproti podpisu druhé smluvní strany nebo jejího zástupce.
 2. Případnou změnu adresy pro doručování poštovní službou nebo prostřednictvím elektronické komunikace na dálku je třeba druhé smluvní straně oznámit písemně. Pokud změna adresy pro doručování nebude druhé straně včas oznámena a písemnost bude prokazatelně odeslána na původní adresu, považuje se takto odeslaná písemnost za doručenou dnem jejího prokazatelného odeslání.

ČLÁNEK 10

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího. Kupující má právo tuto službu vždy odmítnout.

ČLÁNEK 11

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platnými obecně závaznými předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Nastane-li okolnost vylučující odpovědnost (tzv. vyšší moc), která brání straně ve splnění povinností, po dobu trvání takové okolnosti není strana, jíž brání ve splnění povinnosti, v prodlení se splněním povinnosti. O dobu trvání takové překážky se prodlužuje doba stanovená ke splnění povinnosti stranou, jíž tato překážka brání ve splnění povinnosti. Vyšší mocí dle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se rozumí pro účely této smlouvy okolnosti vylučující odpovědnost a to zejména živelná událost, válka, změna politické situace, které vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností dle této smlouvy, nebo jiná podobná událost.
 3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy, VOP či Reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.
 4. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1.2018 a ruší předchozí znění všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího.

MOTOCYKLY BRNO spol. s r.o.

Zdeněk Hönig, jednatel
ABRA ESHOP je nejlepším řešením e-commerce pro informační systémy ABRA.

ESHOP dodáváme předpřipravený s uživatelsky příjemnou responzivní šablonou, která se dá upravit a optimalizovat na míru.
Hlavní výhody? Přehlednost, intuitivní ovládání, administrace a data ve Vaší ABŘE. Chci zjistit více

Copyright © ABRA Software a.s. 2019